Vezetői pályázat

Pályázati kiírás >>>

Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető(magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye
8719 Böhönye, Fő utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola,/egyetemi végzettségi szintű tanítói/tanári szakképzettség a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8)
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
vagy főiskolai/egyetemi végzettségi szintű, az oktatott művészeti ágak
valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári
szakképzettség vagy főiskolai/egyetemi végzettségi szintű, az oktatott
művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész
szakképzettség
 legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat,
cselekvőképesség,
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
meglétét igazoló oklevél másolata,
 a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított
dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),
 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 a pályázó szakmai önéletrajza,
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez),
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Bernadett nyújt, a
84/795-201-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő
megküldésével (8600. Siófok, Szépvölgyi utca 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

TK/142/01239-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: Festetics Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért
felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy
példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Festetics Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/siofok
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

Pályázati kiírás >>>